Басты бет » Қолданбалы бакалавриат

Оқу әдістемелік кешені ОӘК/ СИЛЛАБУС


 

МКҚК «Қызылорда медициналық жоғары колледж»

 

 

 

 

                                                                                     «БЕКІТЕМІН»

                                                                   Әдістемелік бөлім меңгерушісі

                                                                        ________Молдраймова С.Т.

                                                                        «___»___________ 2018ж

 

 

 

 

СИЛЛАБУС

Пәні (пәннің коды мен атауы):

Пәннің мәртебесі (міндетті, таңдау бойынша/эллектив):

Мамандығы:

Біліктілігі:

Курс:     

Оқыту формасы: күндізгі

Оқыту тілі: қазақша

Курстың өткізілу уақыты және орны:

                             семестр:

 

Аудиториялық сағат саны

Оның ішінде

СООӨЖ

Аудиториядан тыс СӨЖ

Барлығы

Кредит саны

Теория

Практика

 

 

 

 

 

 

 

Бақылау түрі:

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                                                                                                                             

 

Қызылорда-2018

 

 

 

Силлабус Медициналық және фармацевтикалық мамандықтар бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттар мен үлгілік кәсіптік оқу бағдарламалары (2015 ж. №647 бұйрық) негізінде оқытушы..............құрастырды

 

 

ЦӘК мәжілісінде қаралды

Хаттама №___

«__»___________2018 ж.

 

 

ЦӘК жетекшісі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пән оқытушылар туралы мәлімет:

(көрсетілген пән бойынша сабақ беретін оқытушылар көрсетіледі)

 

Тегі, аты, әкесінің аты

Қызметі

Санаты

Телефон, @mail адресі

 

 

 

 

 

 

 

І. Түсіндірме жазба

 

Кіріспе

 

Пән туралы , оның даму тарихы, заманауи жетістіктері туралы, мамандықты игерудегі пәннің маңызы туралы қысқаша жазылады.

 

Пәннің мақсаты:

 

Мамандықты игеруде оқытылатын пәннің мақсаты көрсетіледі.

 

Пәннің міндеттері:

 

Пәннің міндеттері көрсетіледі

 

Құзыреттіліктер бойынша пәннің оқыту нәтижелері

 

Пәнді оқу нәтижесінде студент келесі құзыреттіліктерге ие болады

Жоспарланған оқу нәтижелері

Пән бойынша жазылады

Базалық:

БҚ-1. Оқу

БҚ-1.2. Ақпарат:

 

 

Кәсіптік:

 

ҚҚ-2.Қауіпсіздік және сапа

ҚҚ-2.1. Зиянды факторлардан қорғану:

 

 

Теориялық:

 

 

 

 

 

 

Практикалық :

 

 

 

 

 Пәннің немесе курстың пререквизиттері: (оқытылатын пәнді игеру үшін қажетті білім, іс-машықтықтар мен коммуникативтік дағдыларды қамтитын пәндер)

 

Пәннің немесе курстың постреквизиттері: (аталған пәнді оқыту аяқталғанда оларды зерделеу үшін меңгерілген білім, іс-машықтықтар мен коммуникативтік дағдыларды қажет ететін пәндер)

 

 

 

 

 

II. Сабақтардың түрлеріне сәйкес білім алушының жұмыс уақытын бөлу

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс немесе пән тақырыптарының аты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиториялық сабақ

 

 

Практикалық сабақ

СӨЖ

Барлық сағат саны/кредит саны

 

Симуляциялық/лаборато-риялық сабақ (тақырыбы және игерілетін іс-машық-тықтар, коммуникативтік дағдылар тізімі )

Клиникалық практика (тақырыбы және игерілетін іс-машықтықтар, коммуникативтік дағдылар тізімі )

 

СОӨЖ (сағат)

СӨЖ (сағат)

 

               

 

 

 

ІІІ.  Пәннің мазмұны

 

 

 

Күні/ сабақтың реттілігі

Тақырып атауы

Өткізілу формасы (кіші топшалар, дискуссиялар, ситуациялық есептер, жұптық жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.)

Сағаттар саны

 

№__ тарау (тараудың атауы)

1

Аудиториялық сабақ 1. Тақырыбы:

1.1

1.2

1.3

 

1

Симуляциялық/лабораториялық (клиникаға дейінгі) сабақ 1. Тақырыбы :

1.1

1.2

1.3

 

6

 Клиникалық практика 

1. Тақырыбы :

 

2

СОӨЖ  

1. Тақырыбы :

1.1

 

1

СӨЖ  1. Тақырыбы :

1.1

 

1

 

№__ тарау (тараудың атауы)

2

Аудиториялық сабақ 1. Тақырыбы:

1.1

1.2

1.3

 

1

Симуляциялық/лабораториялық (клиникаға дейінгі) сабақ 1. Тақырыбы :

1.1

1.2

1.3

 

1

 Клиникалық практика 

1. Тақырыбы :

 

2

СОӨЖ  1. Тақырыбы :

1.1

 

1

СӨЖ  1. Тақырыбы :

1.1

 

1

 

 

Midterm (тарау бойынша ауызша билетпен аралық бақылау жүргізу)

 

 

 

Емтихан:

 

 

 

Барлығы:

 

 

 

Оның ішінде:

 

 

 

Аудиториялық сабақтар:

 

 

 

Симуляциялық/лабораториялық (клиникаға дейінгі) сабақ:

 

 

 

Клиникалық практика  :

 

 

 

СОӨЖ :

 

 

 

СӨЖ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Midterm сұрақтары:

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.....

 

 

 

 

 

V. Емтихандардың сұрақтары (ауызша, тест, обьективті құрылымдық емтихан т.б. түрлері бойынша жеке беріледі):

 

1.

 

2.

 

3.....

 

 

 

 

 

1.     Пәнді игеруге арналған әдебиеттер:

 

Негізгі әдебиет: (базалық оқулықтар мен нормативтік актілердің 3-5 түрінен артық болмауы тиіс)

 

Қосымша әдебиет: (тізімде 10-15 ақпарат көздері көрсетіледі)

 

Интернет көздері:

 

Ағылшын тілінде:

 

 

 

2.     Оқыту әдістері:

 

Теориялық сабақты оқыту әдістері: әдістері жазылдады

 

Практикалық сабақты жүргізу әдістері: әдістер жазылады.

 

СООӨЖ әдістері:

 

СӨЖ:

 

 

 

 

 

Студенттің аудиториялық сабақтағы жұмысын бағалау критерийлері:

 

Бағалау критерийлері

Балл (max)

күндер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

...

1

Сабаққа қатысу

20

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2

Конспект

10

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3

Белсенділік, Сыни ойлау және басқа критерийлер

70

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Барлығы   

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

      

 

Студенттің симуляциялық/лабораториялық (клиникаға дейінгі) сабақтағы жұмысын бағалау критерийлері:

 

Бағалау критерийлері

Балл (max)

күндер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Сабаққа қатысу

20

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2

Белсенділік

10

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3

Конспект

10

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

Тапсырмалар орындау

60

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Барлығы

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

 

 

         Студенттің клиникалық практикадағы жұмысын бағалау критерийлері:

 

Бағалау критерийлері

Балл (max)

күндер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Сабаққа қатысу

20

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2

Теориялық дайындығы

20

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3

Зертханалық жұмыстар орындау

40

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

Қорғау

20

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Барлығы

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

 

 

Студенттің СОӨЖ бағалау критерийлері:

 

Бағалау критерийлері

Балл (max)

күндер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Сабаққа қатысуы

20

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2

Конспект,

Эссе,

Жеке таныстырылымы,

Топтық жоба, және басқа.

80

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Барлығы

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

 

 

Ескерту!

 

-          № 1,2 критерийлер мен баллдар барлық білім алушыларға жүреді.

 

-          Бағалау критерийлері мен соған сәйкес баллдарды оқылатын пәннің өзіндік ерекшеліктеріне қарай оқытушы әзірлейді.

 

 

 

VI. КУРСТЫҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ САЯСАТЫ

 

-           

 

-          Жұмыстардың барлық түрлерін көрсетілген мерзімде орындап, қорғау қажет. Кезекті тапсырманы орындамаған немесе одан 50% баллдан кем алған білім алушылар көрсетілген тапсырманы қосымша кесте бойынша қайта тапсыра алады.

 

-          Клиникалық практика  сабақтарға дәлелді себептермен қатыспаған білім алушылар оқытушы рұқсат еткеннен кейін, лаборанттың қатысуымен қосымша уақыт ішінде өтейді.

 

-          Жұмыстардың барлық түрлерін орындамаған білім алушылар емтиханға жіберілмейді.

 

-          Білім алушылар Қызылорда медициналық жоғары колледжінің жарғысын орындауға міндетті. Толерантты, өзгелердің пікірімен санасатын болуы тиіс. Наразалығын әдепті түрде жеткізуі керек. Плагиат және басқа теріс жұмыс түрлеріне жол берілмейді. Аралық бақылаулар, midterm және қорытынды емтихан өткізу кезінде сыбырлап айтып жіберуге, көшіріп жазуға және шпаргалкалар пайдалануға, басқа біреулер шығарған есептерді көшіріп алуға, басқа біреудің орнына емтихан тапсыруға  жол берілмейді.  Курстың кез келген ақпаратын бұрмалаудан, интернетке рұқсатсыз кіруден, шпаргалкаларды пайдаланудан әшкереленген білім алушы «F» қорытынды бағасын алады.

 

-          Өзіндік жұмыстарды орындау (СӨЖ), оларды тапсырып, қорғау жөнінде кеңестер алу, сондай-ақ өтілген материалдар бойынша қосымша ақпараттар алу және оқитын курс бойынша туындаған барлық басқа сұрақтар бойынша білім алушылар оқытушыға оның офис-сағаттары кезінде жүгінуге құқылы.    

 

                                                       

 

Студенттердің оқудағы жетістіктерін бағалардың дәстүрлі шкаласына аудару арқылы баллдық-рейтингтік әріптік бағалау жүйесі

 

-           

 

Әріптік жүйе бойынша баға

Баллдардың цифрлық эквиваленті

%-дық мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы 

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D-

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз

 

 

 

«________» ЦӘК жетекшісі             

 

қолы

ТЕӘ

Пән оқытушысы

қолы

ТЕӘ

 

 

 

 УМК құрылымы:

 

Сабақтың тақырыбы:

 

Тақырыпқа байланысты ақпарат көздері:

 

Мақсаты:

 

Міндеті:

 

Оқыту нәтижесі: теориялық, тәжірибелік

 

Сабаққа қажетті құрал жабдықтар:

 

Ақпарат көздері:әдебиеттер, ғаламтор көздері, видеолар сілтемелері т.б.

 

1.    Дәріс №1

 

2.    Өзіндік бақылау сұрақтары

 

3.    Граф.логикалық құрылымдар

 

4.    Ситуациялық есептер

 

5.    Тест тапсырмалары

 

6.    Стандарттар (тәжірибелік іс машықтықты қалыптастыру тәртібі )

 

7.    Видео сілтемелер т.б.

 

8.    Тақырып бойынша бағалау критерийлерін қою керек:

 

 

 

  

 

Жадынама:

 

Аудиториялық сабақ (дәріс) (Оқытушының немесе басқа тұлғаның түрлі оқыту тәсілдерін қолданып, ауызша және визуальды презентация арқылы интерактивті (студенттердің белсенді қатысуы)  формада жүргізу ұсынылатын, топ мүшелерінің барлығының қатысуымен  аудиторияда жүргізілетін оқыту тәсілі)

 

Симуляциялық/лабораториялық (клиникаға дейінгі) сабақ (шынайы жағдайға жақындатып ойластырылған әр түрлі клиникалық сценарийлер бойынша студенттердің арнайы жасақталған симуляциялық кабинеттерде/лабораторияларда әр түрлі симуляциялық технологияларды, стандартталған пациенттерді  қолданып жаттығуға арналған оқыту тәсілі)

 

 

 

Студенттің оқытушымен орындайтын өзіндік жұмысы (бекітілген кестеге сәйкес оқытушының басшылығымен жүргізілетін студенттің аудиториядан тыс жұмысы) кезіндегі  оқытушының міндеттері:

 

·          пән бойынша студенттердің қабылдауына қиыншылық туғызатын күрделі тақырыптарды іріктеу; 

 

·          сабақ мазмұнына сәйкес ақпараттарды студенттің белсенді түрде қабылдауына ықпал жасау;

 

·           үй жұмыстарын, бақылау және курстық жұмыстарды және т.б. өз бетінше орындайтын жұмыстарды орындауға нұсқаулық беру, ағымдық және рубеждік бақылауларды тапсыру тәртібін, бағалау критерийлерін түсіндіру;

 

·          студенттердің қиыншылық туғызған сұрақтарды жүйелендіру және талдау, меңгеру қиыншылықтарының себебін анықтау, студенттердің сұрақтарына жауап беру.

 

3.     Студенттердің міндеттері:

 

·          оқу материалдарын меңгеруде қиыншылық туғызған сұрақтарын жүйелеу;

 

·          оқу-әдістемелік құралдарды, әдебиеттерді оқып үйрену;

 

·          қиыншылық туғызған сұрақтарға өздерінің жауап нұсқаларын құрастыру

 

 

 

Студенттің өзіндік жұмысы (оқытушының басшылығымен берілген тапсырмаға және қойылған мақсатқа сәйкес студенттердің жеке немесе топпен жұмыс жүргізуі. Жұмыстың іске асырылу уақыты мен орнын студенттің өзі жоспарлайды)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.     Студент білімін, іс-машықтығын, коммуникативтік дағдыларын бағалау:

 

1.     Ағымдағы бақылау.

 

Практикалық сабақ

 

 

 

Бақылау түрі

Деңгейлер

Өте жақсы «5»

Жақсы «4»

Қанағаттанарлық «3»

Қанағаттанарлықсыз «2»

Білімін бағалау

1.Экспресс-бақылау;

2.Тест тапсырмалары;

3. Ауызша жауап

Студент тақырыпты жетік меңгергендігін, логикалық ойлау дағдысын көрсетсе. Қойылған сұрақтарға толық жауап беріп нақты мысалдармен тұжырым жасай  алса.

Студент тақырып бойынша білімін көрсете алды бірақ оқытушының ескертулерінен кейін жөнделген кейбір нақты емес жауаптары болса. Логикалық ойлау дағдысын көрсете алса және нақты мысалдар келтіре отырып тұжырым жасай алса

Студент тақырыпты толық меңгермеген және қойылған сұрақтарға жүйелі жауап бермейді. Бірақ келесі материалды игеру үшін жетерлік тақырып бойынша жалпы түсінігі бар екенін көрсетсе. Ұғымдардың анықтамаларын толық айта алмаса немесе терминдерді оқытушының бірнеше жөндеулерінен кейін ғана дұрыс айта алса

Студент сабаққа қатысқан. Оқу материалының білмейтіндігін немесе толық түсінбегендігі байқалса, анықтамаларды мүлдем білмесе немесе елеулі қателіктер жіберсе, оқытушының жөндеулерінен кейін де қатесін түзете алмаса

Тәжірибелік дағдыларды бағалау

1.манипуляцияларды стандарт бойынша орындау

2. ситуациялық есептерді шешу

Студент стандарт бойынша манипуляцияларды қатесіз ескертусіз орындаса. Реттілігі сақталса. Ситуациялық есептерді шешуде дұрыс клиникалық тұжырым жасаса, берілген ситуацияға нақты анализ жасай алса және оны шешудің дұрыс әрі толық жауабын таба алса

Студент стандарт бойынша манипуляцияларды дұрыс орындады, бірақ  оқытушының ескертуінен кейін жөндеген  қателер жіберсе. Ситуациялық есепті шешуде дұрыс анализ жасай алды бірақ елеусіз қателер жіберілсе

Студент теориялық білімдерін практикада қолдана алмаса. Жалпы стандарттың орындалу барысын айтып тұрғанымен толық әрі ретімен орындай алмаса. Ситуациялық есепті шешуде толық анализ жасай алмаса, елеулі қателер жіберсе

практикалық сабаққа қатысты бірақ стандарт бойынша манипуляцияларды орыдай алмаса, ситуациялық есепті шеше алмаса

Тестілеу

90-100% дұрыс жауап берсе

75-89% дұрыс жауап берсе

50-74% дұрыс жауап берсе

Дұрыс жауабы 50%-дан төмен болса

 

 

 

СӨЖ бағалау критерийлері (өзіндік жұмыс тапсырмаларының формаларының кез-келген түрін алуға болады)

 

Реферат 

 

 

 

Бақылау түрі

Деңгейлер

Өте жақсы «5»

90-100б.

Жақсы «4»

75-89б.

Қанағаттанарлық «3» 50-74б.

Қанағаттанарлықсыз «2» 0-49б.

Тақырыбына жән мақсатына реферат мазмұнының сәйкестігі (10б)

9-10б

Реферат мазмұны тақырыбына және мақсатына толық сәйкес

7-8б.

Реферат мазмұны тақырыбына және мақсатына толық сәйкес емес

5-6б

Реферат мазмұны тақырыбы мен мақсатына толық сәйкес келмейді

0-4б.

Реферат мазмұны тақырыбына жән мақсатына сәйкес емес

Толықтылығы және логикалылығы

20б

18-20б

Тақырып толық ашылған, материал сауатты тілмен толық жазылған, бағдарламада көрсетілген жүйелілік пен реттілікті сақтай отырып терминдерді қолданған. Теориялық ережелерді нақтылайтын иллюстрациялық материалдары сапалы.

15-17б

Тақырып толық ашылған, материал бағдарламада көрсетілген көлемде берілген. Реттілігі мен жүйелілігінде аздаған қателер бар. Теориялық ережелерді нақтылайтын иллюстрациялық материалдары сапалы.

10-14б

Тақырып толық ашылмаған, иллюстрациялардың ақпараттық мәлімет жоқ, сапасы төмен

Тақырып ашылмаған, иллюстрациялары тақырыпқа сәйкес емес немесе жоқ

Материалды жалпылау, қорытынды шығара білу дағдысы 20б.

18-20б

Материал жалпыланған, анық және айқын тұжырымдар жасалса

15-17б

Материал жалпыланған, дұрыс тұжырымдар жасалынған

10-14б

Материал толық емес, тұжырымдары нақтыланбаған және қате

0-9б.

Материал жалпыланбаған, қорытынды жоқ

Ақпарат көздерімен жұмыс жасай білуі 20б.

18-20б Заманауи ақпарат көздерін қолдану жеткілікті, библиографикалық сілтемелері берілген

15-17б.

Негізгі заманауи ақпарат көздері қолданданған

10-14б.

Ақпарат көздерін аз қолданған. Олардың мерзімі де тым ескі

0-9б.

Ақпарат көздері көрсетілмеген

Реферат бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру дағдысы 20б.

18-20б

Студент материалды жетік меңгерген, қойылған  барлық сұрақтарға дәлелді және дұрыс жауап берсе

15-17 б.

Студент материалды жетік меңгерген, қойылған сұрақтарға дұрыс жауап берсе

10-14б

Студент материалды толық меңгермеген, тек жеңіл сұрақтарға жауап берсе

0-9б

Студент материал мазмұнын білмейді, сұрақтарға мүлдем жауап бермесе

Безендіру талаптарына сәйкестігі 10б.

9-10б.

Қойылған талапқа толық сәйкес

7-8б.

Қойылған талапқа толық сәйкес келмейді

5-7б.

Қойылған талапқа сәйкессіздіктері өте көп

0-5

Қойылған талапқа мүлдем сәйкес келмейді

 

 

 

Эссе (чек парақтар)

 

 

 

Тақырып ашылған, негізгі сәттері көрсетілген

30 балл

Тақырып ашылмаған

0 балл

Материал логикалық түрде құрылған

30 балл

Баяндау логикасы жоқ

0 балл

Қойылған сұрақтарға дұрыс жауап берген

30 балл

Қойылған сұрақтарға дұрыс жауап бермеген

0 балл

Заманауи әдебиеттер қолданған

30 балл

Әдебиеттер жоқ

0 балл

 

 

 

Презентация

 

 

 

Бақылау түрі

Деңгейлер

Өте жақсы «5»

90-100б.

Жақсы «4»

75-89б.

Қанағаттанарлық «3» 50-74б.

Қанағаттанарлықсыз «2» 0-49б.

Тақырыпты ашудағы логикалылығы және материалдың толықтығы 20б.

18-20б.

Презентацияның мазмұны тақырыпқа және оның мақсатына сәйкес келсе. Тақырып толық ашылған және логикалық бірізділікпен арнайы терминдер мен символдарды қолдана отырып жасалса. Слайд текстері жинақы түрде, идеясы анық көрсетілген, қысқаша құрылымдық түрде берілген

15-17б

Презентацияның мазмұны тақырыпқа және оның мақсатына сәйкес келсе.

Тақырып ашылған, бірақ  аздаған қатесі бар. Слайдтар жүйелі құрастырылған. Бірақ тақырып бойынша нақтыланбаған дәйектер бар. Слайд текстері жинақы түрде, идеясы анық көрсетілген, қысқаша құрылымдық түрде берілген

10-14б.

Презентацияның мазмұны тақырыпқа және оның мақсатына сәйкес келсе. Тақырып толық ашылмаған, жүйелілік жоқ. Берілген көрсеткіштерде қателер бар болса, слайдтар материал тексттіремен толықтырылмаған

0-9б.

Презентация тақрыбы толық ашылмаған

Слайдтардың безендірілуі 20б.

18-20б.

Слайдтардың безендіруі талапқа сай. Слайдтардың тақырыбы жазылған, презентацияның жоспары, қолданған әдебиеттер тізімі бар болса. Слайдтар көрнекі безендірілген, грамматикалық қатесі жоқ болса. Слайд мәтіні аудиторияның кез келген нүктесінен анық көрінеді.

15-17б

Слайдтардың безендіруі талапқа сай. Слайдтардың тақырыбы жазылған, презентацияның жоспары, қолданған әдебиеттер тізімі бар болса. Слайдтар көрнекі безендірілген, аз ғана қатесі (маңызды емес) болса. Слайд мәтіні аудиторияның кез келген нүктесінен анық көрінеді.

10-14б.

Презентацияда елеулі қателер бар

 

0-9б.

Слайтдардың безендіруі талапқа сәйкес келмейді.

Ақпарат көздерімен жұмыс жасай алуы 20б.

18-20б.

Заманауи ақпарат көздерін жеткілікті мөлшерде қолданған

15-17б

Заманауи ақпарат көздерін қолданған

10-14б.

Қолданған ақпарат көзі тым аз және ескірген ақпарат көздерін қолданған

0-9б.

Қолданған ақпарат көздері көрсетілмеген

Презентацияны қорғауы, сұрақтарға жауап беруі

18-20б.

Студент презентация материалын жетік меңгерген. Сауатты, нақты, ғылыми терминдерді қолдана отырып жүйелі баяндайды. Сұрақтарға жауап бергенде өз көзқарасын қорғайды. Айтылған сынға  дәйектер келтіре отырып жауап бере алады.

15-17б

Студент материалды жетік меңгерген. Презентацияның мазмұнын еркін баяндамайды. Қойылған сұрақтардың басым көпшілігіне дұрыс жауап береді.

10-14б.

Студент материалды меңгермеген, презентация мәтінін оқып берді. Қойылған сұрақтардың көбіне қате жауап берді

0-9б.

Студент презентация материалын меңгермеген. Сұрақтарға мүлдем жауап бермейді.

Безендіру талаптарына сәйкестігі 20б.

18-20б.

Презентацияның безендірілуі талапқа толық сәйкес келеді. Титул беті бар

15-17б

Презентацияның безендірілуі талапқа сәйкес келеді

10-14б.

Презентацияның безендірілуі талапқа толық сәйкес келмейді

0-9б.

Презентацияның безендірілуі талапқа мүлдем сәйкес келмейді

 

 

 

Тестілеу

 

Критерийлер

Балл

Дәстүрлі баға

100

50

90-100%

90-100

45-50

Өте жақсы

75-89%

75-89

38-44

Жақсы

51-74%

50-74

26-37

Қанағаттанарлық

50%

0-49

0-25

Қанағаттанарлықсыз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуациялық есептер

 

 

 

Бақылау түрі

Деңгейлер

Өте жақсы «5»

90-100б.

Жақсы «4»

75-89б.

Қанағаттанарлық «3» 50-74б.

Қанағаттанарлықсыз «2» 0-49б.

Дұрыс шешілген есептер саны 30б

27-30б.

Барлық есептерді шешсе

23-26б

Есептің 75-89% шешілген немесе кейбір есептерді қате жіберсе

15-22б.

Есептердің 50 % астамы дұрыс шешілсе, қателері бар

0-49б.

50% дан кем есептер шешілсе

Берілген ситуциялық жағдайды шешуге берілген талдамасы, теориялық білімін қолдануы 40 б.

36-40б.

Теориялық білімдерін қолдана отырып берілген жағдаятқа дұрыс талдау жасады

30-35б

Жағдаятқа талдауды толық жасамаса, теориялық білімін практикада қолдану дағдысын көрсете алды

20-29б.

Берілген жағдаятты шешуде  талдау жасауға қиналғанымен негізгі түсініктерді біледі

0-19б.

Анализ жасай алмайды, теориялық білімдерін  қолдана алмайды.

Сұрақтарға жауап беруі және қорытынды шығаруы 30б.

27-30б.

Студент қойылған барлық сұрақтарға толық жауап берді, дұрыс қорытынды шығарды

23-26б

Студент сұрақтарға жауап берді, бірақ  оқытушының көмегімен ғана толықтырған жауаптары болды

Студент сұрақтардың 50% на жауап берді, бірақ қателері көп

 

0-49б.

Студент қойылған сұрақтардың 49% төмен жауап берді. Елеулі қателер жіберді.

 

 

 

АРАЛЫҚ  БАҚЫЛАУ

 

1.     ауызша немесе жазбаша жауап – 100б.

 

2.     Тестілеу – 100б.

 

Барлығы: (100б.+100б.)/2

 

 

 

Бақылау түрі

Деңгейлер

Өте жақсы «5»

90-100б.

Жақсы «4»

75-89б.

Қанағаттанарлық «3» 50-74б.

Қанағаттанарлықсыз «2» 0-49б.

Білімді бағалау

Ауызша немесе жазбаша жауап

Теориялық материалды түсінуі, логикалық ойлау дағдысы

100 б.

Студенттің қойылған сұраққа берген ауызша немесе жазбаша жауабының мазмұны сәйкес келеді. Барлық теориялық фактілер және негізделген қорытындылар бар, баяндауы жүйелі, бірізді, сапалы. материалды толық түсінген.

Студенттің берген жауабы толық емес. Материалды жақсы түсінген.

Жалпы сұрақты түсінген, материалды әрі қарай оқуға жеткілікті білім қалыптасқан. Тақырыпты жүйесіз баяндады

Оқу материалының басым бөлігін түсінбеген, анықтамалдарында да қателер жіберілген

Практикалық дағдыларды бағалау

Теориялық білімдерін практикада қолдану дағдысы, ситуациялық есептер шешуде талдау жасай білу дағдысы

100б.

Теориялық білімдерін практика қолданды. Ситуациялық есептерді дұрыс шешті. Манипуляцияларды стандарттар  бойынша толық, дұрыс орындады

Теориялық білімдерін практика қолданды. Ситуациялық есептерді дұрыс шешті, бірақ елеусіз қателер жіберді. Ситуациялық есептерді шешуде елеусіз қателер жібере отырып дұрыс шешім ұсынды. Стандарттар  манипуляцияларды орындауды бойынша елеусіз қателері болды

Теориялық білімдерін пркатикада қолдана алмады. Қателері өте көп. Ситуациялық есептер шешуде дұрыс талдау жасамады. Стандарт бойынша манипуляцияларды елеулі қателер жіберді

Теориядағы білімдерін практикада мүлдем қолдана алмады. Ситуациялық есепті шеше алмады.

Тестілеу

100б.

90-100% дұрыс жауап берсе

75-89% дұрыс жауап берсе

50-74% дұрыс жауап берсе

Дұрыс жауабы 50%-дан төмен болса

Коммуникативті құзыреттіліктерді бағалау

100б.

Студент сабақ үстінде басқа студенттермен тиімді қарым-қатынастың коммуникативті дағдыларын меңгерген, өзін таныстыру, сендіру дағдыларын және келешек медицина қызметкеріне қажетті байқағыштық секілді негізгі қасиеттерді қалыптастырған

Студент сабақ үстінде басқа студенттермен тиімді қарым-қатынастың коммуникативті дағдыларын меңгерген,арнайы терминдерді түсіндіре алады, байқағыштық дағдысы дамыған бірақ жеткілікті дәрежеде сенімді баяндай алмайды

Студент сабақ үстінде басқа студенттермен тиімді қарым-қатынастың коммуникативті дағдыларын  толық меңгермеген, пікірталасқа қатыспады, байқағыштық дағдысы қалыптаспаған

Студент сабақ үстінде басқа студенттермен тиімді қарым-қатынастың коммуникативті дағдыларын меңгермеген,

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ  БАҚЫЛАУ

 

Бақылау түрі

Деңгейлер

Өте жақсы «5»

90-100б.

Жақсы «4»

75-89б.

Қанағаттанарлық «3» 50-74б.

Қанағаттанарлықсыз «2» 0-49б.

Білімді бағалау

Ауызша немесе жазбаша жауап

Теориялық материалды түсінуі, логикалық ойлау дағдысы

100 б.

Студенттің қойылған сұраққа берген ауызша немесе жазбаша жауабының мазмұны сәйкес келеді. Барлық теориялық фактілер және негізделген қорытындылар бар, баяндауы жүйелі, бірізді, сапалы. материалды толық түсінген.

Студенттің берген жауабы толық емес. Материалды жақсы түсінген.

Жалпы сұрақты түсінген, материалды әрі қарай оқуға жеткілікті білім қалыптасқан. Тақырыпты жүйесіз баяндады

Оқу материалының басым бөлігін түсінбеген, анықтамалдарында да қателер жіберілген

Практикалық дағдыларды бағалау

Теориялық білімдерін практикада қолдану дағдысы, ситуациялық есептер шешуде талдау жасай білу дағдысы

100б.

Теориялық білімдерін практика қолданды. Ситуациялық есептерді дұрыс шешті. Манипуляцияларды стандарттар  бойынша толық, дұрыс орындады

Теориялық білімдерін практика қолданды. Ситуациялық есептерді дұрыс шешті, бірақ елеусіз қателер жіберді. Ситуациялық есептерді шешуде елеусіз қателер жібере отырып дұрыс шешім ұсынды. Стандарттар  манипуляцияларды орындауды бойынша елеусіз қателері болды

Теориялық білімдерін пркатикада қолдана алмады. Қателері өте көп. Ситуациялық есептер шешуде дұрыс талдау жасамады. Стандарт бойынша манипуляцияларды елеулі қателер жіберді

Теориядағы білімдерін практикада мүлдем қолдана алмады. Ситуациялық есепті шеше алмады.

Тестілеу

100б.

90-100% дұрыс жауап берсе

75-89% дұрыс жауап берсе

50-74% дұрыс жауап берсе

Дұрыс жауабы 50%-дан төмен болса

Коммуникативті құзыреттіліктерді бағалау

100б.

Студент сабақ үстінде басқа студенттермен тиімді қарым-қатынастың коммуникативті дағдыларын меңгерген, өзін таныстыру, сендіру дағдыларын және келешек медицина қызметкеріне қажетті байқағыштық секілді негізгі қасиеттерді қалыптастырған

Студент сабақ үстінде басқа студенттермен тиімді қарым-қатынастың коммуникативті дағдыларын меңгерген,арнайы терминдерді түсіндіре алады, байқағыштық дағдысы дамыған бірақ жеткілікті дәрежеде сенімді баяндай алмайды

Студент сабақ үстінде басқа студенттермен тиімді қарым-қатынастың коммуникативті дағдыларын  толық меңгермеген, пікірталасқа қатыспады, байқағыштық дағдысы қалыптаспаған

Студент сабақ үстінде басқа студенттермен тиімді қарым-қатынастың коммуникативті дағдыларын меңгермеген,

 

 

 

 

 

 

 

 

Пән бойынша әріптік-балдық-рейтингтік бағасы

 

 

 

Әріптік бағалау жүйесі бойынша баға

Балдың сандық эквиваленті

Пайыздық көрсеткіш

Дәстүрлі баға

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз

 

 

 

9. Оқытушы талабы:

 

      Әрбір оқытушы студенттерге білімді игеру барысындағы олардың сабақтағы тәртібі, оқытушымен және басқа студенттермен қарым-қатынасы жөніндегі талабын ұсынуы тиіс. Оларды орындау студенттер үшін міндетті болып табылып, ол өз кезегінде оқу процесінің жоғары тиімділігін қамтамасыз етеді. Төменде көрсетілген тізім мысал ретінде ұсынылады:

 

а) міндетті түрде сабаққа қатысу;

 

б) сабақ кезінде студенттің белсенділік танытуы;

 

в) сабаққа дайындалу, үйге берілген тапсырманы және студенттің өзіндік жұмысын т.б. орындау.

 

Оқу процесі барысында жол берілмейді:

 

а) сабаққа кешігу және кетіп қалу

 

б) ұялы телефондарды сабақ кезінде қолдану;

 

в) жалғандық және плагиат.

 

г) тапсырмаларды мерзімінде орындамау т.б.

 

 

 

 

 

10. Білімді бағалау сұрақтары (студенттің семестр бойы дайындалуы үшін силлабус құрамында жазылуы қажет): 

 

 

 

 

 

Р/с

 

 

 

Курс немесе пән тақырыптарының аты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиториялық сабақ

Практикалық сабақ

СӨЖ

Барлық сағат саны/кредит саны

 

Симуляциялық/лаборато-риялық сабақ (тақырыбы және игерілетін іс-машық-тықтар, коммуникативтік дағдылар тізімі )

Клиникалық практика (тақырыбы және игерілетін іс-машықтықтар, коммуникативтік дағдылар тізімі )

 

СОӨЖ (сағат)

СӨЖ (сағат)

 

                 

 

 

 

 

Фотогалерея
Сауалнама
Мұғалімнің жұмыс сапасын қалай бағалайсыз?

 жақсы
 қанағаттанарлық
 жаман

 
Хабарландыру
Видеогалерея
FOR PLAYER